Μαθηματικά Α΄Δημοτικού, Ενότητα 9

Τι θα μάθουμε σήμερα;  Σε αυτή την ενότητα θα γνωρίσουμε τους αριθμούς μέχρι το 100, θα γνωρίσουμε την έννοια του πολλαπλασιασμού και της διαίρεσης, θα μάθουμε να μετράμε το βάρος και θα λύσουμε προβλήματα.

Μαθηματικά Α΄Δημοτικού, Ενότητα 8

Τι θα μάθουμε σήμερα;  Σε αυτή την ενότητα θα γνωρίσουμε τους αριθμούς μέχρι το 70, θα μάθουμε την έννοια του πολλαπλασιασμού, να συγκρίνουμε μεγέθη και να κάνουμε κάθετη πρόσθεση και αφαίρεση.

Μαθηματικά Α΄Δημοτικού, Ενότητα 7

Τι θα μάθουμε σήμερα;  Σε αυτή την ενότητα θα μάθουμε Προσθέσεις και Αφαιρέσεις διψήφιων και μονοψήφιων αριθμών, θα κάνουμε προσθέσεις και αφαιρέσεις ως αντίθετες πράξεις, θα κάνουμε υπολογισμούς και επιστροφή στη πεντάδα και θα λύσουμε προβλήματα.

Μαθηματικά Α΄Δημοτικού, Ενότητα 6

Τι θα μάθουμε σήμερα;  Σε αυτή την ενότητα θα μάθουμε να ξεχωρίζουμε τις Μονάδες και τις Δεκάδες, θα μάθουμε να κάνουμε προσθέσεις με υπερβαση της Μονάδας, θα θυμηθούμε τα γεωμετρικά σχήματα, και θα μάθουμε την έννοια του χρόνου.

Μαθηματικά Α’ Δημοτικού, Ενότητα 5

Τι θα μάθουμε σήμερα;  Σε αυτή την ενότητα θα μάθουμε να ξεχωρίζουμε τις Μονάδες και τις Δεκάδες, θα μάθουμε να αθροίζουμε αριθμούς με πολλούς όρους και να λύνουμε σύνθετα προβλήματα.

Μαθηματικά Α’ Δημοτικού, Ενότητα 4

Τι θα μάθουμε σήμερα;  Σε αυτή την ενότητα θα γνωρίσουμε τους αριθμούς μέχρι το 50, πώς να κάνουμε αφαιρέσεις με αφαιρετέο μικρό και μεγάλο  αριθμό, πώς να διακρίνουμε τα σύμβολα της πρόσθεσης και της αφαίρεσης, να υπολογίζουμε το συμπλήρωμα των αριθμών.

Μαθηματικά Α’ Δημοτικού, Ενότητα 3

Τι θα μάθουμε σήμερα;  Σε αυτή την ενότητα θα γνωρίσουμε τους αριθμούς μέχρι το 20 ποιοτικά και ποσοτικά, τα αθροίσματα μέχρι το 10,  τους τακτικούς αριθμούς, τα κέρματα του ευρώ και προβλήματα.

Μαθηματικά Α’ Δημοτικού, Ενότητα 2

Τι θα μάθουμε σήμερα;  Σε αυτή την ενότητα θα γνωρίσουμε τις συγκρίσεις των μεγεθών, τους αριθμούς μέχρι το 10 ποιοτικά και ποσοτικά, την πρόσθεση μέσω συμβόλων, την σύγκριση των αριθμών και τα σύμβολα ισότητας/ανισότητας.

Μαθηματικά Β’ Δημοτικού, Ενότητα 9

Τι θα μάθουμε σήμερα;  Σε αυτή την ενότητα θα μάθουμε να αναγνωρίζουμε τις κάθετες και τις παράλληλες ευθείες και να αναγνωρίζουμε τους τετραψήφιους αριθμούς.

Μαθηματικά Β’ Δημοτικού, Ενότητα 6

Τι θα μάθουμε σήμερα;  Σε αυτή την ενότητα θα μάθουμε προσθέσεις με κρατούμενο και αφαιρέσεις με δανεικό, θα μάθουμε να λύνουμε προβλήματα, να μετράμε το βάρος, θα γνωρίσουμε το κιλό και το γραμμάριο, όπως και τα χαρτονομίσματα των 10,20,50 και 100 ευρώ.

Μαθηματικά Β’ Δημοτικού, Ενότητα 5

Τι θα μάθουμε σήμερα;  Σε αυτή την ενότητα θα μάθουμε τις προπαίδειες του 9, του 11, θα γνωρίσουμε την διαίρεση, θα γνωρίσουμε καλύτερα τις μονάδες μέτρησης του χρόνου, τις μέρες, τους μήνες και τις εποχές.

Μαθηματικά Β’ Δημοτικού, Ενότητα 3

Τι θα μάθουμε σήμερα;  Σε αυτή την ενότητα θα μάθουμε να υπολογίζουμε με διάφορους τρόπους το συμπλήρωμα του 100, θα μάθουμε να φτιάχνουμε διψήφιους αριθμούς με πρόσθεση ίδιων ή διαφορετικών αριθμών, θα μάθουμε να λύνουμε προβλήματα και θα κάνουμε μια εισαγωγή στη προπαίδεια.

Μαθηματικά Β’ Δημοτικού, Ενότητα 2

Τι θα μάθουμε σήμερα;  Σε αυτή την ενότητα θα μάθουμε το μισό και το διπλάσιο, να φτιάχνουμε διψήφιους με προϋποθέσεις, θα γνωρίσουμε τα κέρματα του ευρώ και να υπολογίζουμε τα ρέστα και να μετράμε τα ευθύγραμμα τμήματα.

Μαθηματικά Β’ Δημοτικού, Ενότητα 1

Τι θα μάθουμε σήμερα;  Σε αυτή την ενότητα θα μάθουμε να φτιάχνουμε αριθμούς μέχρι το 100 και να τους συγκρίνουμε, θα μάθουμε να προσθέτουμε αριθμούς με πάτημα στη Δεκάδα, θα μάθουμε να μετράμε τα εκατοστόμετρα, να βρίσκουμε το μισό και το διπλάσιο και να λύνουμε προβλήματα.

Μαθηματικά Γ’ Δημοτικού, Ενότητα 9

Τι θα μάθουμε σήμερα; Σε αυτή την ενότητα θα μάθουμε τους αριθμούς μέχρι το 10.000, θα γνωρίσουμε τις κάθετες διαιρέσεις και θα κάνουμε επανάληψη στους δεκαδικούς αριθμούς.

Μαθηματικά Γ’ Δημοτικού, Ενότητα 8

Τι θα μάθουμε σήμερα; Σε αυτή την ενότητα θα γνωρίσουμε τους πολλαπλασιασμούς με διψήφιο πολλαπλασιαστή, θα μάθουμε να κάνουμε πολλαπλασιασμό και διαίρεση με το 10, 100, 1.000, θα γνωρίσουμε το γεωμετρικό μοτίβο και θα μάθουμε να μετράμε το χρόνο.