«Επαλήθευση διαίρεσης»

  • Για να ελέγξω αν έχω κάνει σωστά τη διαίρεση μου, τότε κάνω επαλήθευση. Ξεκινάω κάνοντας πρώτα τη διαίρεση.

π.χ. Αν έχω να κάνω την κάθετη διαίρεση 56 : 8 = ___ και την επαλήθευση της, κάνω με τη σειρά τα παρακάτω βήματα.

  • Για να κάνω την επαλήθευση, πολλαπλασιάσω το πηλίκο με τον διαιρέτη και αυτό που πρέπει να βρω είναι ο διαιρετέος.
  • Αυτό που πρέπει να γνωρίζω είναι: Δ = δ x π + υ, όπου Δ είναι ο Διαιρέτης, δ είναι ο διαιρετέος, π είναι το πηλίκο και υ είναι το υπόλοιπο.

Αν η διαίρεση μου έχει υπόλοιπο, προσθέτω στο γινόμενο και το υπόλοιπο ώστε να βρω τον διαιρετέο.