«Η απόστροφος»

Απόστροφος είναι το σημείο στίξης (‘) που τοποθετείτε στη θέση ενός φωνήεντος όταν δε θέλουμε να το προφέρουμε.

      π.χ. τα άστρα τ’ άστρα

Έκθλιψη έχουμε όταν χάνεται το τελικό σύμφωνο μιας λέξης, όταν η επόμενη αρχίζει από φωνήεν.

       π.χ.  το άφησα ’ άφησα

Αφαίρεση έχουμε όταν χάνεται το αρχικό φωνήεν μιας λέξης όταν η προηγούμενη τελειώνει σε φωνήεν.

        π.χ. μου είπε μου ‘πε

Αποκοπή έχουμε όταν χάνεται το τελικό φωνήεν μιας λέξης, όταν η επόμενη αρχίζει από σύμφωνο.

        π.χ. στείλε το στείλ’ το

Η λέξη μέσα παθαίνει έκθλιψη ή αποκοπή ανάλογα με ποιο γράμμα αρχίζει η επόμενη λέξη.

  • Αν η επόμενη λέξη αρχίζει από φωνήεν, τότε παθαίνει έκθλιψη.

    π.χ. μέσα από σπίτι μέσ’ από το σπίτι.

  • Αν η επόμενη λέξη αρχίζει από σίγμα (σ), τότε παθαίνει αποκοπή.

    π.χ. μέσα στο σπίτι μες στο σπίτι.

 

Η λέξη και παθαίνει έκθλιψη και γίνεται κι, χωρίς να βάλουμε απόστροφο.

    π.χ. και άλλα κι άλλα, και αυτό κι αυτό