«Η γενική πτώση των ουσιαστικών»

  • Η Γενική πτώση απαντάει στην ερώτηση ποιανού; ποιανής; ποιος; ποιου; τίνος; ποιων; ποιανών; τίνων; και έχει τα άρθρα του, της, του (ενικός αριθμός) των (πληθυντικός αριθμός)

 

του κήπου               της θέσης               του παιχνιδιού

των κήπων              των θέσεων            των παιχνιδιών