«Κανόνες συλλαβισμού»

Όταν χωρίζουμε μια λέξη σε συλλαβές, τότε κάνουμε συλλαβισμό. Οι κανόνες συλλαβισμού είναι οι εξής:

  • Κάθε συλλαβή πρέπει να έχει οπωσδήποτε ένα φωνήεν, 

π.χ. σο-κο-λά-τα, πε-πό-νι.

  • Ένα σύμφωνο που βρίσκεται ανάμεσα σε δύο φωνήεντα συλλαβίζεται με το δεύτερο φωνήεν, 

π.χ. α-λά-τι, ε-λέ-φα-ντας.

  • Δύο σύμφωνα δε χωρίζονται όταν από αυτά αρχίζει ελληνική λέξη, 

π.χ. α- κρί-δα (το κρ ΔΕ χωρίζεται γιατί αρχίζει η λέξη κρίμα).

  • Δύο σύμφωνα χωρίζονται στον συλλαβισμό όταν από αυτά δεν αρχίζει ελληνική λέξη, 

π.χ. σφυ-ρίχτρα (χωρίζεται γιατί δεν υπάρχει ελληνική λέξη να αρχίζει από χτρ).

  • Τα όμοια σύμφωνα χωρίζονται πάντα, 

π.χ. φεγ-γά-ρι, σφουγ-γά-ρι.

  • Τα δίψηφα φωνήεντα αι, ει, οι, ου, οι, οι συνδιασμοί αη, αϊ, οϊ δε χωρίζονται.

π.χ. κο-ρόι-δο, παι-χνί-δι, ευ-τυ-χί-α, γυα-λί.

  • Τα δίψηφα σύμφωνα μπ, ντ, γκ, τσ, τζ δε χωρίζονται

π.χ. μπα-να-να, τζά-κι, τσά-ντα, βα-λί-τσα.