«Καταλήξεις -με/ -μια και -τε/ -ται»

  • Βάζουμε την κατάληξη με, όταν το πρόσωπο που μιλάει είναι στο β’ πληθυντικό πρόσωπο, δηλ το εσείς.

π.χ. Εσείς δυσκολεύεστε.

  • Ενώ, βάζουμε την κατάληξη μαι, όταν το πρόσωπο που μιλάει είναι το α’ ενικό πρόσωπο, δηλ το εγώ.

     π.χ. Εγώ δυσκολεύομαι.

  • Βάζουμε την κατάληξη τε με (ε) όταν το πρόσωπο που μιλάει είναι το εσείς.

π.χ. Εσείς πλένεστε

  • Ενώ βάζουμε  ται με (αι), όταν το πρόσωπο που μιλάει είναι το αυτός-η-ο ή το αυτοί-ες-α.

      π.χ. Αυτός πλένεται, αυτή κρύβεται, αυτοί λούζονται.