«Οι αριθμοί μέχρι το 10.000»

    • Πώς γράφω έναν τετραψήφιο αριθμό;

Ξεκινάω πρώτα από τις Xιλιάδες, μετά γράφω τις Εκατοντάδες, έπειτα τις Δεκάδες και ύστερα τις Μονάδες του αριθμού. Στο τέλος μετράω από το τέλος 3 ψηφία και βάζω τελεία.

π.χ. 8.500 oχτώ χιλιάδες πεντακόσια

9.343 εννιά χιλιάδες τριακόσια σαράντα τρία

    • Πώς διαβάζω έναν τετραψήφιο αριθμό;

Ξεκινάω από τα ψηφία των Χιλιάδων και στη συνέχεια διαβάζω τον υπόλοιπο αριθμό σαν διψήφιο, τριψήφιο ή μονοψήφιο.

π.χ. 9.630 εννιά χιλιάδες εξακόσια τριάντα

8.042 οχτώ χιλιάδες σαράντα δύο

7.006 εφτά χιλιάδες έξι

    • Πώς συγκρίνω τους τετραψήφιους αριθμούς;

Ξεκινάω τη σύγκριση από το ψηφίο των Χιλιάδων. Αν αυτά τα ψηφία είναι ίδια, προχωράω στα ψηφία των Εκατοντάδων, των Δεκάδων ή των Μονάδων.

π.χ. 9.563 > 8.343

     8.256 < 8.246