«Οι πτώσεις»

 Πτώσεις είναι οι διάφορες μορφές που παίρνει το ουσιαστικό ή ένα επίθετο όταν κλίνεται και είναι οι εξής:

Ονομαστική – Γενική – Αιτιατική – Κλητική

  • Η Ονομαστική πτώση απαντάει στην ερώτηση ποιος; ποια; ποιο; και έχει άρθρα ο, η, το (ενικός αριθμός) και οι, οι, τα (πληθυντικός αριθμός)

ο κήπος         η γάτα         το αγόρι

οι κήποι       οι γάτες         τα αγόρια

  • Η Γενική πτώση απαντάει στην ερώτηση ποιανού; ποιανής; ποιος; ποιου; τίνος; ποιων; ποιανών; τίνων; και έχει τα άρθρα του, της, του (ενικός αριθμός) των (πληθυντικός αριθμός)

του κήπου         της γάτας         του αγοριού

των κήπων       των γατών         των αγοριών

  • Αιτιατική είναι η πτώση που απαντάει στη ερώτηση ποιον; ποια; ποιο; και έχει τα άρθρα το(ν), τη(ν), το (ενικός αριθμός) τους, τις, τα (πληθυντικός αριθμός).

τον κήπο         την γάτα         το αγόρι

τους κήπους       τις γάτες         τα αγόρια

  • Κλητική είναι η πτώση με την οποία φωνάζουμε κάποιον. Στην Κλητική πτώση δεν υπάρχουν άρθρα.

(ε!) κήπε         (ε!) γάτα        (ε!) αγόρι

  (ε!) κήποι         (ε!) γάτες        (ε!) αγόρια