«Ορθογραφία στην κατάληξη του Αορίστου»

  • Τα ρήματα που στον Ενεστώτα τελειώνουν σε -ίζω, στον Αόριστο έχουν κατάληξη -ισα με γιώτα. 

π.χ. ποτίζω πότισα, στολίζω στόλισα

εξαιρούνται: αθροίζωάθροισα, δανείζωδάνεισα, δακρύζωδάκρυσα, κ.α

  • Τα ρήματα που στον Ενεστώτα  τελειώνουν σε , στον Αόριστο έχουν κατάληξη -ωσα με ωμέγα. 

π.χ. αγαπώ αγάπησα, μιλώ μίλησα

  • Τα ρήματα που στον Ενεστώτα  τελειώνουν σε -ώνω, στον Αόριστο έχουν κατάληξη -ωσα με ήτα. 

π.χ. πληγώνω πλήγωσα, πλήρώνω πλήρωσα

  • Υπάρχουν όμως και μερικά ρήματα που σχηματίζουν διαφορετικά τον Αόριστο. Αυτά είναι: