«Σύνδεσμοι»

  • Σύνδεσμοι ονομάζονται οι μικρές άκλιτες λέξεις που μας βοηθούν να συνδέσουμε λέξεις ή προτάσεις μεταξύ τους.
  • Ανάλογα με τον σύνδεσμο που εισάγεται μια πρόταση, προσδιορίζουμε το είδος της πρότασης.
  • Οι αιτιολογικοί σύνδεσμοι ενώνουν αιτιολογικές προτάσεις.

π.χ.

  • Οι χρονικοί σύνδεσμοι ενώνουν χρονικές προτάσεις.

π.χ.

 

  • Πριν από τους αιτιολογικούς και χρονικούς συνδέσμους βάζουμε κόμμα.