2. Κάνε κλικ στο Σωστό αν στη πρόταση έχουμε τονίσει σωστά τη μονοσύλλαβη λέξη που ή στο Λάθος αν είναι τονισμένη λάθος.