6. Επίλεξε το Σωστό ή το Λάθος αν το παρακάτω ρήμα είναι στον Παρατατικό.