4. Οι παρακάτω λέξεις είναι σε αλφαβητική σειρά. (Σωστό – Λάθος)