5. Κύκλωσε το κουτάκι με τη σωστή ορθογραφία του ρήματος στον Αόριστο.