Το Ρήμα- το Υποκείμενο – το Αντικείμενο

Το Υποκείμενο μιας πρότασης είναι αυτό που απαντά στην ερώτηση «ποιος;», «ποια;», «ποιο;», «ποιες;» και μας δείχνει το πρόσωπο, το ζώο ή το πράγμα που ενεργεί πάνω στο ρήμα. Το Υποκείμενο είναι πάντα σε Ονομαστική πτώση.

 

Ρήμα είναι η λέξη της πρότασης που απαντά στην ερώτηση «τι κάνει;» και μας δείχνει την ενέργεια του υποκειμένου.
π.χ.      Η    μαμά           μαγειρεύει.
             (Υ)                         (Ρ)
             «ποιος;»         «τι κάνει;»
Πολλές φορές το Υποκείμενο σε μια πρόταση παραλείπεται. Οι λέξεις αυτές συνήθως είναι οι προσωπικές αντωνυμίες: εγώ, εσύ, αυτός, εμείς, εσείς, αυτοί.

 

Το Αντικείμενο της πρότασης είναι αυτό που απαντά στην ερώτηση «τι;»« ποιον;», «τίνος» και είναι σε πτώση Αιτιατική.
       π.χ. Η μαμά   μαγειρεύει   το φαγητό.
                (Υ)          (Ρ)            (Α)
                  «ποιος;» «τι κάνει;» «τι μαγειρεύει